REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO „GRUPY SCENARIUSZOWE 2018/2019” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin określa warunki i zasady programu edukacyjnego „GRUPY SCENARIUSZOWE 2018” („Grupy”).

2.     Organizatorem Grup jest SHIPSBOY Sp. z o.o. (KRS 0000476186) („Organizator”). Grupy są współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

3.     Grupy przeznaczone są w pierwszej kolejności dla scenarzystów lub reżyserów-scenarzystów chcących rozwijać w jego ramach scenariusz filmu fabularnego („Projekt”).

4.     W ramach Grup odbywają się 4 spotkania rocznie, na każde obowiązują oddzielne zapisy.

5.     Celem Grup jest pomoc w rozwoju pełnometrażowych scenariuszy fabularnych w formule jednorazowych spotkań z konsultantem scenariuszowym.

§2 PROCES ZGŁOSZENIA I SELEKCJI

1.     Uczestnikiem Grup może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wykształcenie filmowe nie jest obowiązkowe, ale preferowane będą projekty zgłaszane przez osoby posiadające doświadczenie scenariopisarskie („Uczestnik”).

2.     W przypadku projektów posiadających więcej niż jednego autora w Grupach wziąć może udział maksymalnie dwóch uczestników, reprezentujących dany projekt. Każdy z uczestników wnosi osobna opłatę za udział w Grupach.   

3.     Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden projekt na jedno spotkanie. 

4.     Zgłoszenia do udziału w Grupach odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną.

5.     Zgłoszenia do udziału w Grupach wypełnić należy w języku polskim.

6.     Zgłoszenie zawiera:

a.    synopsis – maksymalnie jedna strona formatu A4

b.    CV – zawierające dotychczasowy dorobek twórczy/doświadczenie zawodowe

7.     Zgłoszenie w formie jednolitego pliku PDF oznaczonego jako TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA przesłać należy drogą elektroniczną na adres grupy@scenariuszowe.pl w terminie podanym każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

8.     Zgłoszenie równoznaczne jest z udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu dokonania selekcji projektów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9.     Decyzję o wyborze Uczestników Grup podejmuje powołana przez Organizatora Komisja Selekcyjna.

10.   Wybrani kandydaci otrzymają informację o zakwalifikowaniu na Grupy drogą elektroniczną.

11.   Decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu uczestnika podejmuje Organizator kierując się wskazaniami Komisji Selekcyjnej. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12.   Maksymalna liczba projektów przyjętych do udziału w jednym spotkaniu w programie Grupy wynosi 4 (cztery). Organizator przewiduje 1 (jedno) miejsce dla wolnego słuchacza (udział bez projektu).

13.   Zgłoszenie do udziału w Grupach jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika następujących oświadczeń:

a)    uczestnik akceptuje niniejszy regulamin bez zastrzeżeń,

b)    uczestnik jest posiadaczem wszelkich praw do zgłaszanego projektu lub pozyskał prawa do niego w stopniu umożliwiającym udział w programie Grupy i do udzielenia wymaganych w niniejszym regulaminie zgód,

c)    uczestnik oświadcza, że projekt nie jest adaptacją innego utworu lub jeśli jest – że posiada prawa do adaptacji utworu oryginalnego w stopniu umożliwiającym udział w programie Grupy i do udzielenia wymaganych w niniejszym regulaminie zgód,

d)    w przypadku wybrania projektu do udziału w Grupach uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w całym zaplanowanym spotkaniu,

e)    osoby zakwalifikowane do programu wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Grup.

§3 ORGANIZACJA PROGRAMU I OPŁATY

1.     Program Grup składa się z 4 (czterech) dwudniowych spotkań stacjonarnych. W czasie sesji stacjonarnych uczestnicy pracują w grupach. 

2.     Na każde spotkania obowiązują oddzielne zgłoszenia.

3.     Sesje stacjonarne odbywają się w Warszawie w terminach określonych przez Organizatora. 

4.     Konsultantami Grup są doświadczeni w branży audiowizualnej profesjonaliści, specjalizujący się w pracach nad rozwojem scenariusza. Organizator dołoży wszelkich starań by wartość merytoryczna prowadzonych zajęć była na jak najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

5.     Udział w Grupach jest płatny.

6.     Opłata za udział w Grupach wynosi:

a)    200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto za jednego Uczestnika z projektem, który zgłoszony został po raz pierwszy,

b)    150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto za jednego Uczestnika z projektem powracającym,

c)    100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto za jednego Uczestnika bez projektu.

7.     W przypadku zaakceptowania projektu do udziału w Grupach uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę za udział w Grupach w całości w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem spotkania Grup pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

8.     Opłata rekrutacyjna oraz opłata za udział w Grupach muszą być wniesione przelewem na rachunek Organizatora o numerze: 83 1090 1883 0000 0001 3725 1747 W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę programu: „Grupy Scenariuszowe”.

9.     Opłata za udział pokrywa koszty organizacji dwóch dni warsztatu.

10.   W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w Grupach z powodu siły wyższej wniesiona opłata za udział podlega zwrotowi proporcjonalnie do stopnia zrealizowania przez uczestnika programu.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Z tytułu uczestnictw projektów w programie Grupy Organizator nie nabywa żadnych praw do tych projektów.

2.     Uczestnictwo w programie Grupy, prowadzenie w jego ramach rozmów, wymiany pomysłów, uwag i komentarzy nie uprawnia żadnego z uczestników do roszczeń względem projektów rozwijanych przez pozostałych uczestników. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno praw autorskich osobistych jak i majątkowych. 

3.     W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega prawo do odwołania lub przesunięcia w czasie rozpoczęcia spotkań w ramach programu Grupy.

4.     W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z projektu zgodnie z Regulaminem, uczestnicy reprezentujący projekt solidarnie zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zobowiązują się pokryć koszty poniesione przez Organizatora w związku z roszczeniami lub żądaniami osób trzecich.

5.     Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po udziale uczestników w Grupach.  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez nich spowodowane.

6.     Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. W przypadku niemożności rozwiązania sporów na drodze negocjacji lub ugody, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

8.     Organizator udziela wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących Regulaminu i Grup drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: grupy@scenariuszowe.pl.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: 

I.     Administratorem Pani/Pana danych osobowychjestShipsboy Sp. z o.o.

II.  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu rekrutacji na warsztaty Grupy Scenariuszowe 2018/2019 zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego. 

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV.  Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.

V.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie współpracownikom i pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu wykonana umowy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) przenoszenia danych;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie procesu rekrutacji.

VIII. Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.                                                       

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Shipsboy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji.