REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO „ATELIER SCENARIUSZOWE 2018/2019” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin określa warunki i zasady programu edukacyjnego „ATELIER SCENARIUSZOWE 2018/2019” („Atelier”).

2.     Organizatorem Atelier jest SHIPSBOY Sp. z o.o. (KRS 0000476186) („Organizator”). Atelier jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

3.     Atelier przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla scenarzystów lub reżyserów-scenarzystów chcących rozwijać w jego ramach scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego („Projekt”).

4.     Celem Atelier jest rozwój pełnometrażowych scenariuszy fabularnych w formule rocznego warsztatu developmentowego oraz profesjonalizacja kadr audiowizualnych (reżyserów, scenarzystów, producentów).

§2 PROCES ZGŁOSZENIA I SELEKCJI

1.     Uczestnikiem Atelier może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca w swoim dorobku scenariopisarskim nie więcej niż dwa zrealizowane pełnometrażowe filmy fabularne. Wykształcenie filmowe nie jest obowiązkowe, ale preferowane będą projekty zgłaszane przez osoby posiadające doświadczenie scenariopisarskie („Uczestnik”).

2.     W przypadku projektów posiadających więcej niż jednego autora w Atelier wziąć może udział maksymalnie dwóch uczestników, reprezentujących dany projekt. Każdy z uczestników wnosi osobna opłatę za udział w Atelier.   

3.     Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa projekty. Każdy z projektów wymaga przesłania osobnego zgłoszenia i uiszczenia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

4.     Zgłoszenia do udziału w Atelier odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną.

5.     Zgłoszenia do udziału w Atelier wypełnić należy w języku polskim.

6.     Zgłoszenie zawiera:

a.     kartę tytułową projektu – autor bądź autorzy, tytuł, gatunek, krótki opis - logline (maksymalnie 3 zdania). Jeśli do projektu przypisany jest reżyser lub producent – informację o nich (imię i nazwisko/nazwa firmy). Dane kontaktowe do autora zgłaszającego projekt.
b.     synopsis – maksymalnie jedna strona formatu A4
c.     treatment lub wczesny draft scenariusza
d.     eksplikację autora – maksymalnie dwie strony A4
e.     list motywacyjny – zawierający oczekiwania względem programu – maksymalnie jedna strona A4
f.      CV – zawierające dotychczasowy dorobek twórczy/doświadczenie zawodowe
g.     dowód wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.
h.    podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

7.     Zgłoszenie w formie jednolitego pliku PDF oznaczonego jako TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA przesłać należy drogą elektroniczną na adres atelier@scenariuszowe.pl w terminie do dnia 12 października 2018 r. (godz. 23:59) włącznie.

8. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia w formacie innym niż powyższy.

9.     Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu dokonania selekcji projektów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10.     Decyzję o wyborze Uczestników Atelier podejmuje powołana przez Organizatora Komisja Selekcyjna w systemie dwuetapowej selekcji:

a.     etap I – ocena nadesłanych zgłoszeń pisemnych
b.     etap II – rozmowa z wybranymi kandydatami na Uczestników

11.  Wybrani kandydaci otrzymają informację o zakwalifikowaniu do etapu II drogą elektroniczną.

12.   Rozmowy II etapu odbędą się w pierwszej połowie listopada poprzez komunikator Skype.

13. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 15 listopada 2018 r.

14.  Decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu uczestnika podejmuje Organizator kierując się wskazaniami Komisji Selekcyjnej. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

15.  Maksymalna liczba projektów przyjętych do udziału w programie Atelier wynosi 12 (dwanaście).

16.  Zgłoszenie do udziału w Atelier jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika następujących oświadczeń:

a.     uczestnik akceptuje niniejszy regulamin bez zastrzeżeń,
b.     uczestnik jest posiadaczem wszelkich praw do zgłaszanego projektu lub pozyskał prawa do niego w stopniu umożliwiającym udział w programie Atelier i do udzielenia wymaganych w niniejszym regulaminie zgód,
c.     uczestnik oświadcza, że projekt nie jest adaptacją innego utworu lub jeśli jest – że posiada prawa do adaptacji utworu oryginalnego w stopniu umożliwiającym udział w programie Atelier i do udzielenia wymaganych w niniejszym regulaminie zgód,
d.     w przypadku wybrania projektu do udziału w Atelier uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zaplanowanych sesjach, spotkaniach, wykładach i pracach będących częścią programu Atelier pod rygorem wykluczenia z programu,
e.     osoby zakwalifikowane do programu wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora w celach niekomercyjnych opisu projektu lub jego fragmentów, a także użycie opisu projektu lub jego fragmentów do celów dydaktycznych i promocyjnych Atelier,
f.      osoby zakwalifikowane do programu wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku i biogramu do celów promocyjnych Atelier.

§3 ORGANIZACJA PROGRAMU I OPŁATY

1.     Program Atelier składa się z trzech sesji stacjonarnych oraz dwóch sesji prowadzonych metodą internetową (on-line). W czasie sesji stacjonarnych uczestnicy pracują w grupach. Sesje internetowe (on-line) organizowane są w formie indywidualnych konsultacji.

2.     Sesje stacjonarne odbywają się w terminach i miejscach określonych przez Organizatora. Terminy sesji internetowych (on-line) ustalane są bezpośrednio między uczestnikami a konsultantami.

3.     Wstępne terminy i miejsca sesji stacjonarnych dla programu Atelier w roku 2018/2019 ustalone zostały na:

a.     listopad/grudzień 2018 – Łódź
b.     kwiecień 2019 – Kraków
c.     lipiec/sierpień 2019– Wrocław (w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty)

4.     Konsultantami i prowadzącymi zajęcia Atelier są doświadczeni w branży audiowizualnej profesjonaliści, specjalizujący się w pracach nad rozwojem scenariusza, prezentacji projektu, kwestiach praw autorskich i innych zagadnień, omawianych w trakcie trwania Atelier. Organizator dołoży wszelkich starań by wartość merytoryczna prowadzonych zajęć była na jak najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

5.     Udział w Atelier jest płatny.

6.     Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) i jest bezzwrotna. Uczestnikom wybranym do udziału opłata rekrutacyjna zaliczona zostanie na poczet opłaty za udział w Atelier.

7.     Opłata za udział w Atelier wynosi 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) brutto za jednego Uczestnika.

8.     W przypadku zaakceptowania projektu do udziału w Atelier uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę za udział w Atelier całości w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji stacjonarnej pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

9.     Opłata rekrutacyjna oraz opłata za udział w Atelier muszą być wniesione przelewem na rachunek Organizatora o numerze: 28 1090 1883 0000 0001 3019 1040. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę programu: „Atelier Scenariuszowe”.

10.  Opłata za udział pokrywa koszty organizacji warsztatu, koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestnika oraz koszty materiałów dydaktycznych. Koszty podróży do miejsc realizacji sesji stacjonarnych pokrywa uczestnik we własnym zakresie.

11.  W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w Atelier z powodu siły wyższej wniesiona opłata za udział podlega zwrotowi proporcjonalnie do stopnia zrealizowania przez uczestnika programu.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Udział w Atelier jest równoznaczny ze złożeniem przez uczestnika zobowiązania, że w wypadku realizacji filmu według zakwalifikowanego do Atelier projektu, w napisach końcowych takiego filmu wyświetlona zostanie informacja o treści: „Projekt rozwijany w ramach Atelier Scenariuszowego 2018” wraz z logotypem programu.

2.     Z tytułu uczestnictw projektów w programie Atelier Organizator nie nabywa żadnych praw do tych projektów, z wyjątkiem praw do publikacji określonych w par.2 pkt.14 (f) i praw do umieszczenia nazwy w napisach filmu określonych w par. 4 pkt. 1.

3.     Uczestnictwo w programie Atelier, prowadzenie w jego ramach rozmów, wymiany pomysłów, uwag i komentarzy nie uprawnia żadnego z uczestników do roszczeń względem projektów rozwijanych przez pozostałych uczestników. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno praw autorskich osobistych jak i majątkowych. 

4.     W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega prawo do odwołania lub przesunięcia w czasie rozpoczęcia programu Atelier.

5.     W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z projektu zgodnie z Regulaminem, uczestnicy reprezentujący projekt solidarnie zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zobowiązują się pokryć koszty poniesione przez Organizatora w związku z roszczeniami lub żądaniami osób trzecich.

6.     Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wykonania zobowiązań Organizatora przewidzianych w Regulaminie jest ograniczona względem uczestnika do wartości wpłaty dokonanej przez Uczestnika. W przypadku niezrealizowania lub niepełnego zrealizowania programu Atelier w związku z wystąpieniem siły wyższej, Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie do stopnia zrealizowania programu.

7.     Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po udziale uczestników w Atelier.  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez nich spowodowane.

8.     Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. W przypadku niemożności rozwiązania sporów na drodze negocjacji lub ugody, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

9.     Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

10.  Organizator udziela wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących Regulaminu i Atelier drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: atelier@scenariuszowe.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 /2019